15 oktober Algemene Ledenvergadering SVFCU

Graag nodigt het bestuur van de SVFCU haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 oktober a.s.

De vergadering begint om 20:00 uur en wordt gehouden in het spelershome in het hoofdgebouw van FC Utrecht.

Vanaf 19:30 uur is er inloop, de koffie staat klaar.


SV Nieuws

De agenda is als volgt:

1.       Opening door voorzitter T. den Hartog

2.       Ingekomen stukken

3.       Vaststellen notulen vorig jaar

4.       Jaarverslag 2019/2020

5.       Financieel verslag 2019/2020

6.       Verslag kascommissie 2019/2020

7.       Benoeming kascommissie 2020/2021

-          Aftredend niet herkiesbaar:  Corine Meisner

-          Kandidaten voor de vacature kunnen zich tot 8 oktober melden (via info@svfcu.nl) danwel tijdens de ALV.

8.       Benoeming bestuursleden SVFCU:

-          Aftredend maar herkiesbaar: Freek Speelman en Siege Postuma

-          Aftredend niet herkiesbaar: Nadine Theunis

9.       Teunis den Hartog: verslag over lopende zaken en gesprekken met FC Utrecht

10.   Rondvraag

11.   Sluiting vergadering.
 
Aansluitend zal Toby Rijk, Supporter Liaison Officer van FC Utrecht, iets vertellen over zijn werkgebied en de diverse raakvlakken met de SVFCU.

Dit zal wellicht voor veel mensen een eye-opener zijn, aangezien dat werk veelal 'aan de zijlijn' gebeurt.

Derhalve interessant genoeg om alleen al daarvoor naar deze Ledenvergadering te komen.

Tijdens en na deze presentatie zal er ruimte zijn voor een drankje.

Wij hopen veel leden op donderdag 15 oktober te mogen verwelkomen.

 
SupportersVereniging FC Utrecht

Wedstrijden

Binnenkort ziet u hier weer actuele informatie over de eerstvolgende wedstrijd van FC Utrecht.

Word nu lid van de supportersvereniging FC Utrecht